BARO är en rikstäckande organisation som jobbar aktivt för anhöriga till människor som har ett bruk av illegala eller legala substanser.


Hem > Narkotikautredningen från ett anhörigperspektiv

Narkotikautredningen från ett anhörigperspektiv

Socialminister Jakob Forssmed tog den 26:e oktober emot Narkotikautredningens slutbetänkande av regeringens särskilde utredare Thomas Lindén.

Det finns många bra förslag i utredningen. En utredning som vi medverkat i från allra första början. Problemet är bara att, som alltid, att den riskerar att inte mynna ut i något annat än förslag. Bara titta på vad som hände med Missbruksutredningen (2011).

Vi i BARO ställer sig bakom flera av utredningens förslag, bla bättre uppföljning av patienter så att dem inte hamnar mellan stolarna, speciellt när det gäller samsjuklighet. I den nyligen avslutade Samsjuklighetsutredningen finns tex många bra förslag angående detta.

Utökad användning av SIP (Samordnad Individuell Plan) inom LVM är också något positivt.

Att även personer utanför hälso- och sjukvården kunna överlämna naloxon och administrera det i en akut situation. Det är också bra att man nu intensifierar arbetet med att förskriva naloxon till personer som använder narkotika eller har recept på opioidläkemedel.

Samt att Regeringen uppmanas att anta ett program för att minska dödsfall till följd av narkotika- och läkemedelsförgiftningar.

Men att man inte kan göra naloxon billigt och receptfritt omedelbart till aktiva och deras anhöriga är en pågående skandal som saknar motstycke när det gäller möjligheten att rädda våra anhörigas liv.

När det gäller skadereducerande insatser så finns många bra förslag:

Och framförallt uppmaningen till Riksdagen att ändra målet för narkotikapolitiken som helhet från ”ett samhälle fritt från narkotika” till ”ett samhälle med minskade skador av narkotika.Bravo!

Att Polismyndigheten kan få i uppdrag att se över hur myndigheten använder rapporteftergift vid misstanke om eget bruk och innehav för eget bruk av narkotika är jättebra, men att man inte ens fått titta närmare på narkotikapolitiken från ett juridiskt håll, tex lyfta frågan om avkriminalisering, är oerhört svagt och rent av pinsamt.

När det gäller anhörigperspektivet så tycker vi i BARO att det är positivt att Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) ges ett särskilt uppdrag att bygga upp kunskap om anhöriga till personer med skadligt bruk eller beroende och/eller samsjuklighet. Vi ställer oss också bakom utredningens förslag att en nationell stödlinje för anhöriga bör inrättas.

Men, som alltid, det bästa stödet Regeringen kan ge oss anhöriga är att ge våra familjemedlemmar och vänner hopp genom en individanpassad och icke-diskriminerande vård.

Allt annat är sekundärt.

__________

Vi kan bättre! - Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus (SOU 2023:62)


© BARO 2024